Sản Phẩm Chất Lượng

Sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ thương hiệu – Kiểm nghiệm và được Công bố sản phẩm đạt tiêu chuẩn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm của Ban quản lý an toàn thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép đăng ký bảo hộ thương hiệu

Giấy phép chứng nhận Cơ Sở Đủ Điều Kiện An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm


Chứng nhận công bố sản phẩm đạt chất lượng của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM

Giấy kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm