Giấy phép và kiểm kiểm chất lượng bột Cỏ Lúa Mì Lematie

Chứng nhận chất lượng Cỏ Lúa Mì

Sản phẩm bột Cỏ Lúa Mì Lematie đã được đăng ký bảo hộ thương hiệu – Kiểm nghiệm và được Công bố sản phẩm đạt tiêu chuẩn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm của Ban quản lý an toàn thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Giấy phép đăng ký bảo hộ thương hiệu Lematie

Cỏ Lúa Mì Lematie Giấy đăng ký báo hộ thương hiệu

Giấy phép chứng nhận Cơ Sở Lematie Đủ Điều Kiện An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm

Chứng nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Bột Cỏ Lúa Mì Lematie
Chứng nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Bột Cỏ Lúa Mì Lematie

Chứng nhận công bố sản phẩm Cỏ Lúa Mì Lematie đạt chất lượng của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM

Công bố chất lượng sản phẩn bột Cỏ Lúa Mì Lematie

Giấy kiểm nghiệm chỉ tiêu chất lượng Cỏ Lúa Mì Lematie an toàn thực phẩm

Kết quả xét nghiệm bột Cỏ Lúa Mì Lematie 01
Kết quả xét nghiệm bột Cỏ Lúa Mì Lematie 02