Giấy phép và kiểm kiểm chất lượng bột Cỏ Lúa Mì Lematie

Chứng nhận chất lượng Cỏ Lúa Mì

Sản phẩm bột Cỏ Lúa Mì Lematie đã được đăng ký bảo hộ thương hiệu – Kiểm nghiệm và được Công bố sản phẩm đạt tiêu chuẩn An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm của Ban quản lý an toàn thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh

Cỏ Lúa Mì Lematie Giấy đăng ký báo hộ thương hiệu

Chứng nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Bột Cỏ Lúa Mì Lematie
Chứng nhận An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Bột Cỏ Lúa Mì Lematie

Công bố chất lượng sản phẩn bột Cỏ Lúa Mì Lematie

Kết quả xét nghiệm bột Cỏ Lúa Mì Lematie 01
Kết quả xét nghiệm bột Cỏ Lúa Mì Lematie 02